• ceny zajęć już od 45zł

  Elastyczne formy płatności

 • Zajęcia w małych grupach

  Większa skuteczność i bezpieczeństwo

 • Zajęcia dla dzieci

  już od 5 roku życia

 • Nauka przez zabawę

  Szybkie efekty

 • Nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych

  Nigdy nie jest za późno

Regulamin Just Swim Sabina Rasiewicz

1. Postanowienia ogólne

1. Umowa podpisywana jest na cały rok trwania zajęć to jest od 06.09.2021 do 19.06.2022 roku pomiędzy (Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna) zwanym zgłaszającym a „Szkołą Pływania JUST SWIM Sabina Rasiewicz” z siedzibą w Gdyni, ul Unruga 37F/4 NIP 958 1582473, zwaną dalej „szkołą pływania JUST SWIM”. W przypadku zapisania dziecka po 06.09.2021 za datę rozpoczęcia ważności umowy przyjmuje się datę pierwszych odbytych przez dziecko zajęć. Szkoła Pływania Just Swim, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.

2. Rezygnacja z zajęć /wypowiedzenie umowu

a) przy wyborze płatności semestralnej istnieje możliwość wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem drugiego semestru. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@justswim.com.pl z informacją o wypowiedzeniu umowy do dnia 31.01.2022 roku.
W przypadku braku takiej informacji rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany uregulować opłatę za II semestr.
W przypadku rezygnacji w trakcie semestru nie przewiduje się zwrotu płatności za nie wykorzystane zajęcia.
b) przy wyborze płatności co miesięcznej istnieje możliwość skorzystania z miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy przy zachowaniu pełnego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
A więc jeżeli rezygnację otrzymaliśmy np. 20 października, miesięczny okres wypowiedzenia trwać będzie od 1 do 31 listopada. Wypowiedzenie umowy zostanie w takim przypadku przyjęte ze skutkiem na 31 listopada. Rezygnację należy wysłać mailem na adres: biuro@justswim.com.pl

3. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są w grupach we wszystkich stopniach zaawansowania, raz lub dwa razy
w tygodniu po 45 minut (częstsze uczestnictwo uzgadniane jest indywidualnie). Uczestnicy zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania. W miarę czynionych postępów są indywidualnie awansowani do grup programowo wyższych.

4. Szkoła Pływania "Just Swim" nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu. Za bezpieczeństwo dzieci poza niecką basenową (szatnie, prysznice, bezpieczne dojście i powrót z basenu) odpowiadają rodzice. Kalendarz zajęć oraz niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej. Chętni do uczestniczenia w zajęciach zobowiązani są do wykupienia karnetu miesięcznego lub semestralnego zgodnie z cennikiem szkoły Just Swim, oraz do zapoznania się z regulaminem pływalni, na której odbywają się zajęcia.

5. Szkoła Pływania Just Swim, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.

 

2. Płatności

Istnieją dwa warianty opłaty za zajęcia:

 1. płatność z góry za dany semestr: koszt pojedynczych zajęć wynosi 40 zł. Cena karnetu = 40 zł x ilość zajęć w danym semestrze. Opłata semestralna powinna być dokonana przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. Po uzgodnieniu istnieje możliwość opłaty za karnet semestralny w dwóch równych ratach przy czym druga rata musi być zapłacona najpóźniej 40 dni po dokonaniu pierwszej wpłaty.

Opłatę za II semestr należy wpłacić do 31.01.2022 r.

 1. opłata co miesięczna: koszt pojedynczych zajęć wynosi 45 zł .Opłatę wykonuje się do 10-go dnia każdego miesiąca, z góry za cały miesiąc.

Koszt karnetu miesięcznego = ilość zajęć w danym miesiącu x 45zl.
W miesiącu wrześniu pobierana jest opłata z góry za wrzesień i październik, natomiast w miesiącu maju pobierana jest opłata z góry za miesiące maj i czerwiec.

3. Nieobecności i odrabianie zajęć

Szkoła Pływania "Just Swim" nie przewiduje zwrotu kosztów za nieobecność dziecka na zajęciach. Istnieje jednak możliwość odrobienia nieobecności w innym terminie zgodnie z grafikiem funkcjonowania naszej szkoły. Odrobienie zajęć należy ustalić
z trenerem.
 Nieobecność dziecka na zajęciach należy zgłosić smsem na nr 504 769 193 minimum 5h przed rozpoczęciem zajęć popołudniowych (zajęcia poranne - minimum 2h). przeciwnym razie zajęcia te przepadają bez możliwości odrobienia. W przypadku dłuższej choroby dziecka (miesiąc, dwa miesiące), Szkoła Pływania Just Swim może odstąpić od części opłaty za dany miesiąc, jednak zawsze pozostaje opłata w wysokości 50% kosztu pełnego karnetu miesięcznego. W przypadku skorzystania z takiej ulgi zajęcia z danego miesiąca nie są do odrobienia.

Odrabianie może być wskazane na innym basenie, na którym odbywają się zajęcia JUST SWIM. Nie gwarantujemy odrabiania zajęć na tym samym basenie, na które dziecko chodzi docelowo ale zawsze staramy się to umożliwić. Odrabianie zajęć odbywa się tylko do końca danego semestru. Nieodrobione zajęcia nie przechodzą na kolejny semestr. Wszystkie zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną: sms-em na nr 504 769 193.

W przypadku nie odbycia się zajęć z inicjatywy "Just Swim", zajęcia takie będą możliwe do odrobienia.
PROSIMY ODRABIAĆ ZAJĘCIA NA BIEŻĄCO. W OSTATNIM MIESIĄCU DANEGO SEMESTRU MOŻNA ODROBIĆ MAKSYMALNIE DWA ZAJĘCIA.

4. Szkoła Pływania Just Swim zastrzega sobie prawo do:

- łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć
- zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów.

5. Orzeczenie o stanie zdrowia dziecka:

Opiekun dziecka zobowiązuje się do przyniesienia w ciągu tygodnia od daty zapisu do szkółki "Just Swim", orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach. W przeciwnym wypadku opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.

6. Wszystkie osoby przebywające na pływalni zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.

 

Kontakt

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń 504 769 193

 

Adresy basenów:

Gdynia Chylonia
Kryta pływalnia przy Gimanzjum nr 3
ul. Gospodarska 1
81-068 Gdynia
Gdynia
Hotel Mercure
ul. Armii Krajowej 22
81-372 Gdynia
Kosakowo
Centrum Sportowe
ul. Żeromskiego 11
81-198 Kosakowo

Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa
na zajęciach szkoły Just Swim

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
16 0.044008016586304